top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste, Etäterveysasema Kätevä Oy


Rekisterinpitäjä
Yritys: Etäterveysasema Kätevä Oy
Y-tunnus: 3127675-5
Osoite: Kulmalantie 11. 28130 Pori
Sähköposti: info@etaterveysasema-kateva.fi
Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Ollipekka Kivin
Yritys: Etäterveysasema Kätevä Oy
Sähköposti: ollipekka@etaterveysasema-kateva.fi


Rekisterin käyttötarkoitus
Etäterveysasema Kätevä Oy:n verkkoselainpohjaisen verkkopalvelun käyttäjänä voi toimia kuka tahansa
henkilö, jolla on käytettävissään palveluun rekisteröitymiseksi vaadittavat henkilökohtaiset
verkkopankkitunnukset.


Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Etäterveysasema Kätevä Oy:n ja rekisteröidyn väliseen
asiakassuhteeseen, joka syntyy rekisteröidyn luodessa käyttäjätilin Etäterveysasema Kätevä Oy:n palveluun,
sekä esimerkiksi siltä osin, kun rekisteröity itse syöttää palveluun tietoja terveydentilastaan tai aiemmasta
hoitohistoriastaan, joka perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.


Henkilötietoja käsitellään Etäterveysasema Kätevä Oy:n tarjoaman verkkoselainpohjaisen palvelun
toteuttamista ja tarjoamista sekä asiakassuhteen hoitoa varten.


Etäterveysasema Kätevä Oy voi käyttää henkilötietoja asiakashistorian, palautteiden, tyytyväisyystietojen,
kyselyiden ja tutkimusten tekoon, seurantaan ja analysointiin, palvelutapahtuman todentamiseen,
laadunseurantaan, toiminnan ja palveluiden kehittämiseen; viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden
kohdentamiseen sekä muuhun palveluiden järjestämiseen, kehittämiseen ja tarjontaan.

 

Palvelu voi sisältää markkinointiviestintää puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse tai multimediaviestin välityksellä sekä palvelun sisäistä verkkosivustolla tapahtuvaa markkinointia ja muuta viestintää.
Lisäksi palvelussa näytetään kutakin asiakasta koskevia potilasrekisterissä sijaitsevia terveystietoja, joiden
osalta henkilötietojen käsittely tapahtuu sähköisen potilastietorekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
sen asettamissa rajoissa.


Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää rekisteröidystä seuraavia tietoja:
- Etunimi, sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, markkinointiluvat- ja kiellot,
käyttäjätunnus, salasana, asuinmaa, kieli.
- Tietoja rekisteröidyn toivomista, käyttämistä ja ostamista palveluista sekä rekisteröidyn tallentamat
itseään koskevat tiedot kuten terveystiedot, muualla kuin Etäterveysasema Kätevä Oy:ssä saatua hoitoa
koskevat tiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.

- Rekisteröidyn palveluun siirtämät rekisteröityä koskevat terveys- ja hyvinvointitiedot.
- Rekisteröidyn tallentamat, rekisteröidyn perheprofiiliin liitettyä henkilöä koskevat tiedot.
- Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja
muita seikkoja koskevia toivomuksia tai muistiinpanoja.
- Henkilötietojen käyttöä koskevia kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja rekisteröidyn tekemiä muita
valintoja koskevat tiedot.
- Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
- Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

- Rekisteröidyn ja Etäterveysasema Kätevä Oy:n ammattihenkilön välisten viestien ja käytyjen chat-
keskustelujen sisältö, rekisteröidyn mahdollisesti lataamat tiedostot, lokitiedot, tieto viestien osapuolista ja

lähetysajat.


Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva,
palvelun käyttämisen yhteydessä tapahtuvasta verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi
käyttäjän IP-osoite, käyttäjän päätelaitteeseen ja käyttöjärjestelmään liittyvät tunnistetiedot, käynnin
kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta
käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.


Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan:
- Viranomaisen pitämistä rekistereistä (kuten Väestötietovirasto/Digi- ja väestötietovirasto)
- Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn toimesta tapahtuvan sekä verkkopalvelun käytön kautta syntyvät tiedot
- Etäterveysasema Kätevä Oy:n asiakasrekisteri.
- Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
- Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Etäterveysasema Kätevä Oy:n yhteistyökumppaneiden toimittamia
tietoja, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiöltä saatavia tietoja.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
- Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa
muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei
rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista
- Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
- Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.


Evästeiden (cookies) käyttö
- Palvelussa käytetään evästeitä.
- Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden
parantamiseksi
- Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla.
- Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä.
- Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla
käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa.
- Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle,
emmekä takaa palveluiden toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.
- Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa


Etäterveysasema Kätevä Oy tallentaa evästeiden avulla muun muassa käyttäjän IP-osoitteen, selain- ja
laitetyypin, käynnin kellonajan, vieraillut sivut, verkko-osoitteen, josta käyttäjä on tullut verkkosivustolle
sekä palvelimen, jolta käyttäjä on tullut verkkosivustolle. Evästeiden avulla kerättyjen tietojen avulla
Etäterveysasema Kätevä Oy ei tunnista käyttäjiä.


Rekisterin suojaus
- Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse
- Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin
- Sähköiset tiedot on suojattu salasanoin
- Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään
Etäterveysasema Kätevä Oy:n palvelu toimii verkossa ja sitä voidaan käyttää suojatun tietoliikenneyhteyden
välityksellä esimerkiksi tietokoneen, matkapuhelimen, mobiililaitteen tai muun älylaitteen selaimen kautta
tai muun Etäterveysasema Kätevän kulloinkin tarjoaman teknisen sovelluksen välityksellä.


Palveluun kirjaudutaan käyttämällä henkilökohtaisia pankkien verkkopalvelutunnuksia tai muuta
Etäterveysasema Kätevä Oy:n hyväksymää tunnistautumista. Etäterveysasema Kätevä Oy järjestää palvelun
ja tietoturvan asianmukaisin teknisin ratkaisuin.


Aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle
annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.


Tarkastus- ja kielto-oikeus
- Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tutustua itseään koskeviin tietoihin.
- Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten ja puutteellisten tietojen oikaisua.
- Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistoa.

 

Poistopyyntöjä toteutetaan lainsäädännön
mahdollistamissa rajoissa. Terveydentilaa koskevien tietojen osalta Etäterveysasema Kätevä Oy:llä on
lakisääteinen velvoite säilyttää tietoja potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti.


Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen
milloin tahansa. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä tässä selosteessa mainitulla tavalla.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle, mikäli asiakas katsoo, että
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä.


Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: info@etaterveyasema-kateva.fi

bottom of page