top of page

Etäterveysasema Kätevä-palvelun (Etäterveysasema
Kätevä Oy) käyttöehdot


Etäterveysasema Kätevä Oy:n yhteystiedot:
Y-tunnus 3127675-5
Kulmalantie 11, 28130 Pori
info@etaterveysasema-kateva.fi | 050-327 1088

Nämä käyttöehdot koskevat Etäterveysasema Kätevä-palvelun tarjoamista ja muodostavat sitovan
sopimuksen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille (yhdessä ”Osapuolet”). Hyväksymällä nämä ehdot
sitoudut Asiakkaana noudattamaan näitä ehtoja käyttäessäsi Etäterveysasema Kätevä-palvelua. Mikäli et
ymmärrä tai hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Etäterveysasema Kätevä-palvelua.
Etäterveysasema Kätevä-palvelu on tarkoitettu helpottamaan yhteydenottoa terveydenhuollon
ammattilaisiin konsultaatiopalveluiden ja hoidontarpeen arvioinnin saamiseksi.

Palveluntarjoaja on Etäterveysasema Kätevä-palvelua tuottava ja tarjoava operaattori, jonka
yhteistyökumppaneina toimivat terveydenhuollon ammattilaiset tarjoavat konsultaatiopalveluitaan
Etäterveysasema Kätevä-palvelussa tietojärjestelmän kautta. Etäterveysasema Kätevä on Etäterveysasema
Kätevä-tietojärjestelmän toimittaja ja Etäterveysasema Kätevä-brändin haltija. Etäterveysasema Kätevä-
palvelun kautta tavoitettavissa olevat terveydenhuollon ammattilaiset toimivat omina itsenäisinä
ammatinharjoittajinaan ja oikeushenkilöinä.

Tällä sopimuksella sovitaan Etäterveysasema Kätevä-palvelun käyttämisestä, mutta ei rajoiteta Asiakkaan
paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia mahdollisia muita terveydenhuollon ammattilaisten
konsultaatiopalveluihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

1. Etäterveysasema Kätevä-palvelu
Etäterveysasema Kätevä-palvelu kattaa Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalvelun ja Etäterveysasema
Kätevä–tietojärjestelmän käyttömahdollisuuden terveydenhuollon ammattilaisten konsultointiin ja hoidon
tarpeen arviointiin.


Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalvelu kattaa terveydenhuollon ammattilaisen konsultointipalvelun,
joka toteutetaan videopuheluna ja/tai muita sähköisiä viestintäkeinoja käyttämällä. Etäterveysasema
Kätevä-konsultointipalvelussa Asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välille syntyy hoitosuhde.
Verkon yli tarjottavalla Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalvelulla ei kuitenkaan voi korvata
henkilökohtaisia lääkärintarkastuksia ja tutkimuksia eikä se ole tarkoitettu korvaamaan hoitosuhdetta
lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.


Terveydenhuollon ammattilaisilla tarkoitetaan laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
määriteltyjä laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joista luetteloa ylläpitää Sosiaali- ja
terveysalan Lupa- ja Valvontavirasto sekä muita Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalvelua
Etäterveysasema Kätevä-palvelussa tarjoavia alan ammattilaisia.


Etäterveysasema Kätevä-palvelu ei sovellu käytettäväksi hätätapauksissa eikä kiireellisissä tilanteissa.
Hätänumero EU:ssa on 112.


Etäterveysasema Kätevä-tietojärjestelmä tarjoaa Asiakkaalle ottaa yhteyttä terveydenhuollon
ammattilaisiin verkon yli videopuhelun tai muiden sähköisten viestintäkeinojen välityksellä osoitteessa
https://kätevä.fi.

Etäterveysasema Kätevä-palvelun sivustolla https://kätevä.fi esiintyvä tieto, joka ei ole terveydenhuollon
ammattilaisen antamaa video- tai muiden sähköisten viestintäkeinojen avulla toteutetun konsultaation
aikana, ei ole henkilökohtaista lääketieteellistä ohjausta eikä sitä tule sellaisena käyttää.
Etäterveysasema Kätevä-palvelun käyttö vaatii Internet-yhteyden, tietokoneohjelmistoja sekä
tietokonelaitteiston. Asiakas vastaa omista verkkoyhteyksistä ja laitteista, joita Asiakas tarvitsee
Etäterveysasema Kätevä-palvelun käyttämiseksi sekä niistä aiheutuvista lisäkuluista. Asiakas vastaa itse
käyttämiensä järjestelmien suojaamisesta ja tietoturvasta.

2. Etäterveysasema Kätevä-palvelun käyttö

Etäterveysasema Kätevä-palvelua saa käyttää ainoastaan Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalvelun
hankkimiseksi ja näiden käyttöehtojen määräämässä tarkoituksessa ja laajuudessa.
Asiakkaan on annettava oikeat ja riittävät tiedot Etäterveysasema Kätevä-palvelun tilaamisen ja
suorittamisen yhteydessä ja varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella
henkilöllisyystodistuksella terveydenhuollon ammattilaiselle. Toisena henkilönä esiintyminen
Etäterveysasema Kätevä-palvelussa on kielletty.


Asiakas sitoutuu ottamaan yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriinsä tai lähimpään lääkäripalveluita tarjoavaan
terveydenhuollon yksikköön viipymättä, mikäli hänen vointinsa huononee tai oireet pitkittyvät tai
pahenevat Etäterveysasema Kätevä-palvelun käyttämisen aikana tai sen jälkeen.


Etäterveysasema Kätevä-palvelussa ei tarjota fyysistä henkilökohtaista terveydentilan tarkastusta eivätkä
terveydenhuollon ammattilaisten antamat neuvot ole lopullinen suositus terveydenhoidollisen toimen tai
hoidon käyttöön ottamisesta. Asiakkaan tulee tarvittaessa konsultoida omaa lääkäriään liittyen
Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalvelun kautta terveydenhuollon ammattilaisilta saatujen
mielipiteiden ja neuvojen soveltuvuuteen Asiakkaan oireisiin ja terveydentilaan.


Asiakas ei saa muokata, manipuloida, häiritä tai estää Etäterveysasema Kätevä-palvelua tai sen tarjoamista.
Asiakas ei saa käyttää aineistoja, tietoa tai Etäterveysasema Kätevä-palvelua sivullista tai Palveluntarjoajaa
loukkaavalla tai vahingoittavalla taivalla eikä Asiakas saa millään tavalla loukata tai vahingoittaa sivullisen
tai Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksia tai oikeutettuja etuja.


Muita asiakkaita tai sivullisia loukkaavan, halventavan tai vahingollisen aineiston ja sisällön tuottaminen ja
välittäminen sekä väärän tai väärennetyn tiedon tarjoaminen ja välittäminen Etäterveysasema Kätevä-
palvelussa on kielletty.


Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön (”Huollettavan”) laillinen huoltaja voi käyttää
Etäterveysasema Kätevä-palvelua Huollettavansa puolesta esimerkiksi hoidontarpeen arviointiin, mikäli
huoltajalla on laissa tarkemmin määritelty oikeus saada Huollettavan terveydentilaa koskevia tietoja, nähdä
Huollettavan potilasasiakirjoja ja päättää Huollettavalle tehtävistä toimenpiteistä.


Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Potilaslaki) 2. luvun 7 §:n mukaan alaikäisen potilaan
mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden
mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on
hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä
on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa.


Alaikäisen henkilön huoltajan on selvitettävä Huollettavan potilaan mielipide hoitotoimenpiteisiin silloin,
kun se on hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaan mahdollista. Alaikäisellä, joka ikänsä ja kehitystasonsa

mukaan kykenee päättämään itse hoidostaan, on myös oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa
koskevien tietojen luovuttaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.


Vastuu oikeasta ja lainmukaisesta sekä Huollettavan potilaan edun mukaisesta toiminnasta kuuluu aina
huoltajalle.


Etäterveysasema Kätevä-palvelun lääkärit eivät määrää missään tapauksessa keskushermostoon vaikuttavia
(PKV) lääkkeitä. Mikäli asiakas yrittää palvelun kautta saada ko. lääkkeitä, hänen maksunsa mitätöidään,
eikä rahoja palauteta.

3. Hinnat ja maksut

Asiakas voi kirjautua Etäterveysasema Kätevä-palveluun osoitteessa https://kätevä.fi ja suorittaa maksun
palvelun suorittamista eli konsultaatiotapahtumaa varten.


Mikäli Etäterveysasema Kätevä-palvelun kautta tapahtuva terveydenhuollon ammattilaisen
konsultaatiotapahtuma keskeytyy Palveluntarjoajasta johtuvasta syytä tai Palvelussa olevan teknisen vian
vuoksi, maksu voidaan käyttää myöhemmin uudestaan.


Voimassa olevat hinnat ja käyttöehdot ovat esillä ostotapahtuman yhteydessä tai https://kätevä.fi -
sivustolla. Etäterveysasema Kätevä-palvelun käytöstä veloitettavat maksut käyvät ilmi viimeistään oston
yhteydessä.


Asiakkaan tulee tutustua sekä hintoihin että käyttöehtoihin aina ennen palvelun käyttämistä.
Palveluntarjoaja voi tarkistaa ja muuttaa Palvelun käyttöehtoja ja hintoja ilman erillistä ilmoitusta.
Asiakas valitsee ostotapahtuman yhteydessä maksutavan ja hyväksyy maksun perimisen valittua
maksutapaa käyttäen. Maksun ehdot saattavat määräytyä asiakkaan ja rahoituslaitoksen, luottokorttiyhtiön
tai muun maksuntarjoajan välillä vallitsevien sopimusehtojen mukaisesti.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä

suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla

ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme

ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

www.paytrail.com


Maksuja koskevissa reklamaatiotapauksissa tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan.
Reklamaatio, maksujen palautus tai muu häiriötilanne tulee ilmoittaa mahdollisimman pian
Etäterveysasema Kätevän henkilökunnalle. Maksut voidaan palauttaa kokonaan, mikäli konsultointikäynti ei
onnistunut tai reklaamatioon/maksun palautukseen on muutoin oikeuttava syy.


Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle.
Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista.
Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan,
josta tuote on tilattu.


Pankkimaksut
Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin,
Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja
Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Paytrail Oyj, me välitämme
maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu
turvallisesti.

Luottokorttimaksut
Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard - ja American
Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode -
ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Paytrail näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää
asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti
suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.


Mobiilimaksutavat
Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay, Masterpass ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi
maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä
sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa
tukevassa sovelluksessa.


Pivo
Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla.
Pivon käyttöehdot
MobilePay
Maksuehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla.
MobilePayn maksuehdot
Masterpass
Maksuehdot ovat tarjolla Masterpassin sivuilla.
Masterpassin maksuehdot [PDF]
Siirto
Siirto-maksuihin sovellettavat ehdot:
OP:n yleiset euromaksuehdot
Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla [PDF]


Lasku- ja osamaksupalvelut
Lasku- ja osamaksupalveluita Paytrailin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto ja Mash (ent. Euroloan).
Collector tarjoaa lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille.
Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt
maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.
Collector
Collectorin yrityslaskun ehdot [PDF]
Collector-tuoteseloste [PDF]
Lue lisää: Collector.fi

Jousto
Jousto-tuoteseloste [PDF]
Lue lisää: Jousto.com
OP Osta laskulla
OP:n lasku- ja osamaksutavan kuluttajaehdot [PDF]
OP Osta laskulla -tuoteseloste
AfterPay
Lue lisää: AfterPay.fi

4. Käyttöehtojen lakkaaminen

Nämä käyttöehdot ovat voimassa ja sitovat osapuolia niiden hyväksymisestä alkaen ja pysyvät voimassa
irtisanomiseen saakka, ellei toisin nimenomaisesti sovita.


Mikäli Asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille Palvelun käyttäjille,
Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin ja estää käyttöehtoja rikkonutta Asiakasta
käyttämästä Etäterveysasema Kätevä-palvelua. Jos Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen em. perusteella,
suoritettuja maksuja ei palauteta.


Asiakas voi irtisanoa nämä käyttöehdot, mikäli Palveluntarjoaja rikkoo näitä käyttöehtoja merkittävällä
tavalla tai Asiakkaan mahdollisuus käyttää Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalvelua estyy
Palveluntarjoajasta johtuvasta syystä.


Merkittäväksi käyttöehtojen rikkomukseksi ei kuitenkaan katsota tilapäisiä käyttökatkoksia eikä toimituksen
viivästymisiä taikka yksittäisessä konsultointi-istunnossa olevaa virhettä. Palveluntarjoajalla on joka
tapauksessa mahdollisuus ensi sijassa hyvittää suorituksessa oleva virhe.


Käyttöehtojen vastuukysymyksiä ja tietojen luovutusta viranomaisille koskevat ehdot jäävät voimaan
sopimuksen lakkaamisen jälkeenkin samoin kuin muut sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta ulottuvat
käyttöehtojen voimassaolon jälkeiseen aikaan.

5. Henkilö- ja potilastiedot

Asiakas sallii sen, että Etäterveysasema Kätevä-palvelu tallentaa ja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja
Etäterveysasema Kätevä-palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa ja siten, että nimi, maksun
summa ja maksun viitetiedot tallennetaan ja niitä käsitellään Etäterveysasema Kätevä-palvelussa.


Palveluntarjoaja voi ylläpitää tietoa palvelun käyttämisestä myös tämän sopimuksen lakkaamisen jälkeen.
Käyttäjätilin rekisteröintiä varten Asiakkaan tulee antaa ja Etäterveysasema Kätevä-palveluun tallennetaan
Asiakkaan nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 

Palveluntarjoaja voi säilyttää käyttäjätilit ja niihin mahdollisesti asetetut rajoitukset myös tämän sopimuksen lakkaamisen jälkeen.
Käyttäjätilin tietoja voidaan Asiakkaan hyväksynnällä käyttää myös markkinointitarkoituksiin.
Asiakkaan tulee ymmärtää, että Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalvelussa käsitellään arkaluontoisia,
hänen terveyttään käsitteleviä tietoja ja potilastietoja.

 

Käyttäessään palvelua asiakas antaa terveydenhuollon henkilöstölle luvan käsitellä ja tallentaa terveyttään koskevia tietoja ja potilastietoja
potilasrekisteriin.


Potilasrekisteriä ylläpidetään sähköisessä potilasrekisterissä. Potilasrekisteristä ja Asiakkaan oikeudesta
tarkistaa itseään koskevat potilasrekisterin tiedot ovat kerrottu
osoitteessa http://tietosuoja.fi/fi/index/useinkysyttya/terveydenhuolto.html.


Potilastietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille
tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointikäyttöä varten (Laki terveydenhuollon valtakunnallisista
henkilörekistereistä (556/1989) ja Tartuntatautilaki (583/1986) 23 a §). Muutoin potilastietojen
luovuttaminen edellyttää aina Asiakkaan lupaa.


Asiakas vakuuttaa, että palvelussa annetut tiedot ovat oikein. Asiakas vastaa antamistaan virheellisistä tai
harhaanjohtavista tiedoista aiheutuneista välillisistä ja välittömistä vahingoista.

6. Immateriaalioikeudet

Etäterveysasema Kätevä-palvelu sisältää Etäterveysasema Kätevä:n ja sen sopimuskumppaneiden
immateriaalioikeuksia. Kaikki tavaramerkit, tunnukset, keksinnöt, patentit, hyödyllisyysmallit, mallit,
tekniset esikuvat, kaupallinen, tekninen ja taloudellinen tieto sekä teokset, kirjalliset ja muut palveluun tai
sen tarjoamiseen liittyvät aineistot, työt ja tulokset sekä niihin liittyvät oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla
ja sen sopimuskumppaneilla.


Asiakas saa hyödyntää Etäterveysasema Kätevä-palvelun toimittamiseksi tarpeellisia immateriaalioikeuksia
vain palvelun käyttämisen edellyttämässä välttämättömässä laajuudessa.


Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle pysyvän ja ei-yksinomaisen oikeuden kopioida, muokata, välittää ja
käyttää tietoja, jotka Asiakas on itse Etäterveysasema Kätevä-palvelussa tallentanut siltä osin kuin se on
tarpeellista Etäterveysasema Kätevä- palvelun tarjoamiseksi tai kehittämiseksi taikka laista, viranomaisen
päätöksestä tai määräyksestä johtuvan velvoitteen täyttämiseksi.

7. Vastuu virheistä ja vahingoista

Asiakkaan tulee ennen jokaista käyttökertaa tutustua käyttöehtoihin. Käyttämällä palvelua Asiakas
vahvistaa lukeneensa, ymmärtäneensä ja hyväksyvänsä käyttöehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä.
Asiakas vakuuttaa tutustuneensa Etäterveysasema Kätevä-palveluun, ymmärtäneensä sen sisällön ja
hyväksyvänsä Etäterveysasema Kätevä-palvelun tarjoamisen sellaisena kuin se on.


Asiakas vakuuttaa, että hän on oikeustoimikelpoinen, eikä hänen ymmärryskykynsä ole alentunut
esimerkiksi mielenterveyden häiriön, päihtymyksen, lääkityksen tai muun ymmärryskykyyn vaikuttavan
syyn takia. Asiakas vakuuttaa myös lukeneensa, hyväksyneensä ja ymmärtäneensä nämä käyttöehdot.


Asiakas vakuuttaa myös ymmärtävänsä, ettei Palveluntarjoaja vastaa Asiakkaan omista toimenpiteistä.
Palveluntarjoaja ja Etäterveysasema Kätevä-palvelun kautta konsultaatiopalveluja tarjoavat
terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole vastuussa niistä päätöksistä, jotka Asiakas tekee Etäterveysasema
Kätevä-palvelun käytön kautta terveydenhuollon ammattilaisilta saamiensa neuvojen perusteella. Asiakas
vastaa itse henkilökohtaiseen ja fyysiseen hoitoon hakeutumisesta.


Palveluntarjoaja ei takaa Etäterveysasema Kätevä-palvelussa tai sen kautta saatavissa olevan tiedon
tarkkuutta, virheettömyyttä, erityistä laatua, laajuutta, soveltuvuutta johonkin erityiseen tarkoitukseen tai
luotettavuutta. Palveluntarjoaja ei takaa, että Etäterveysasema Kätevä-palvelu olisi jatkuvaa, reaaliaikaista
tai toiminnaltaan virheetöntä.

 

Palveluntarjoaja ei takaa tiedon pysyvyyttä eikä vastaa Etäterveysasema
Kätevä-palvelun mahdollisesta viivästyksestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.


Palveluntarjoaja, sen työntekijät, alihankkijat, yhteistyökumppanit ja Etäterveysasema Kätevä-
konsultaatiopalveluita tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole vastuussa mistään välittömästä
tai välillisestä henkilö-, esine- tai varallisuusvahingosta, joka johtuu Etäterveysasema Kätevä-palvelusta tai
sen käytöstä taikka siitä, ettei Etäterveysasema Kätevä-palvelu ole ollut käytettävissä taikka mistään
vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu palvelun kautta saadusta tiedosta, hoidosta tai diagnoosista
(saamatta jääneet tulot, rikkoutuneet esineet, kuolema ja fyysinen vamma mukaan lukien).


Kaikissa tapauksissa Palveluntarjoajan vastuu Etäterveysasema Kätevä-palveluun liittyen rajoittuu uuden
konsultaatiotapahtuman tarjoamiseen ja jos pakottavasta lainsäädännöstä johtuu muuta, pienimpään lain
mukaan mahdolliseen summaan.


Kaikissa tapauksissa terveydenhuollon ammattilaisten vastuu rajoittuu hoitosuhteeseen sovellettavan
pakottavan lain mukaan pienimpään mahdolliseen summaan.


Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle, terveydenhuollon ammattilaiselle tai sivulliselle aiheuttamastaan
välillisestä ja välittömästä vahingosta, mikäli Asiakas aiheuttaa vahingon tahallaan tai piittaamattomuudella
taikka antamalla tietoisesti väärää tai harhaanjohtavaa tietoa.

8. Muut ehdot

Palveluntarjoaja hyödyntää alihankkijoita Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalvelun tuottamisessa ja se
voi hyödyntää Etäterveysasema Kätevä-palvelun tietojärjestelmän toimittamiseen alihankkijaa.
Palveluntarjoajan vastuu Asiakkaalle Etäterveysasema Kätevä-palvelun tarjoamisesta määräytyy tämän
sopimuksen ja voimassa olevan pakottavan lain mukaisesti.


Jos jokin käyttöehtojen ehdoista osoittautuu pätemättömäksi, kaikki muut ehdot jäävät voimaan
mahdollisimman laajasti alkuperäisessä muodossaan.


Puuttumattomuutta sopimusrikkomukseen ei tule tulkita oikeudenmenetykseen johtavaksi passiivisuudeksi
eikä se rajoita Palveluntarjoajan mahdollisuutta puuttua rikkomuksiin myöhemmin eikä mahdollisuutta
puuttua myöhempiin rikkomuksiin.


Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalveluun sovelletaan Suomen lakia ja potilasvahingot käsitellään ja
korvataan potilasvahinkolain (585/1986) mukaisesti, ellei paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu.


Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalvelussa syntyvä hoitosuhde on Asiakkaan ja terveydenhuollon
ammattilaisen välinen suhde ja siihen sovelletaan Etäterveysasema Kätevä-palvelun käyttöehtojen lisäksi
paikallisesta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia sääntöjä.


Terveydenhuollon ammattilainen on jokaisen konsultaation alussa velvollinen ilmoittamaan
sijaintivaltionsa. Terveydenhuollon ammattilainen, joka on käytettävissä Etäterveysasema Kätevä-
konsultaatiopalvelussa, voi toimia mistä valtiosta tai miltä alueelta tahansa. Jos pakottavasta laista niin
johtuu, Etäterveysasema Kätevä-konsultointipalveluun sekä potilasvahinkojen korvaamiseen voidaan
soveltaa terveydenhuollon ammattilaisen sijaintivaltion kansallista lakia.


Etäterveysasema Kätevä-palvelua koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Suomen lain
mukaisesti, jollei pakottavasta laista muuta johdu.


Osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingosta, joka on aiheutunut osapuolen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä, jota ei olisi kohtuudella voinut ennakoida ja ottaa
huomioon. Tällainen pakottava este on esimerkiksi viestintäteknologian infrastruktuurin vahingot,
yleislakko ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lakko.

 

Osapuolen on kuitenkin ilmoitettava esteestä
Palvelun käytön yhteydessä ja ryhdyttävä kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin todennäköisten
vahinkojen estämiseksi. Osapuolen tulee toimia sopimuksen edellyttämällä tavalla, kun ylivoimainen este
lakkaa.

bottom of page